Uchwała nr XXVII/193/05Rady Miejskiej w Pakościz dnia 8 grudnia 2005w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboruNa podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2006 r. (M.P. Nr 68, poz. 956)

Uchwała nr XXVII/193/05
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 8 grudnia 2005


w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 2006 r. (M.P. Nr 68, poz. 956)


uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Ustalić roczną stawkę podatku od posiadania psów na terenie miasta i gminy:
  a/ od pierwszego psa 10,00 zł
  b/ od drugiego psa i każdego następnego 10,00 zł

 2. Ustalić roczną stawkę podatku od posiadania psów dla osób posiadających gospodarstwa rolne:
  - od trzeciego i każdego następnego psa 10,00 zł

§ 2.

 1. Podatek płatny jest bez wezwania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2006 r.:
  a/ w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pakości albo
  b/ w drodze inkasa – na terenie gminy, nie obejmującym miasta Pakości.

 2. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10% od zapłaconego podatku z terenu właściwości działania danego inkasenta.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Kuflewicz

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (30 marca 2006, 13:16:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4112