Uchwała nr XIX/166/08RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 listopada 2008w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych Gminy PakośćNa podstawie art. 40 ust.2 pkt 4, art., 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)

Uchwała nr XIX/166/08
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych Gminy Pakość

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4, art., 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady i tryb korzystania z dróg wewnętrznych, których właścicielem jest Gmina Pakość.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) drodze wewnętrznej – należy przez to rozumieć drogę nie zaliczoną do żadnej kategorii dróg publicznych, zlokalizowaną na terenie stanowiącym własność Gminy Pakość,

2) zarządcy drogi – należy przez to rozumieć Burmistrza Pakości.

§ 3. Do oznakowania dróg wewnętrznych są stosowane znaki: porządkowe ustalające zakazy, ostrzeżenia lub zawierające informacje.

§ 4. 1. Początek drogi wewnętrznej oznacza się tablicą „droga wewnętrzna”, na której umieszcza się napis wskazujący zarządcę tej drogi.

2. Koniec drogi wewnętrznej oznacza się tablicą „koniec drogi wewnętrznej”.

§ 5. Na znakach porządkowych stosuje się takie same symbole znaków pionowych oraz takie same zasady ich umieszczania jak na drogach publicznych.

§ 6. 1. Znaki na jezdni lub na chodnikach stosuje się tylko do oznaczania miejsc postoju pojazdów.

2. Białymi liniami o szerokości 10 cm oznakowuje się:

1) granice powierzchni przeznaczonej na postój,

2) stanowiska postojowe.

§ 7. Na drogach wewnętrznych ruch pojazdów podporządkowany jest ruchowi pieszemu. Kierujący pojazdem obowiązany jest zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym.

§ 8. Osoba prowadząca pojazd na drodze wewnętrznej obowiązana jest:

1) posiadać przy sobie wymagane prawem dokumenty,

2) wykonywać manewry w taki sposób, by nie powodować uszkodzenia pojazdów innych uczestników ruchu drogowego, bądź pojazdów parkujących na tej drodze,

3) stosować się do znaków, o których mowa w § 3.

§ 9. 1. Na drogach wewnętrznych zabrania się:

1) postoju pojazdu:

a) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do bramy i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej,

b) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu,

c) zatrzymania lub postoju pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd.

2. Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu, o którym mowa w ust.1 pkt 1 i 2 nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Grupa

________________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr Nr 180, poz. 1111.

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XIX/166/08
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych Gminy Pakość

Uchwalenie przepisów regulujących korzystanie z dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenach stanowiących własność Gminy Pakość ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu na tych drogach.

Podjęcie uchwały umożliwi zarazem organom powołanym do kontroli ruchu drogowego egzekwowanie tych przepisów. Niestosowanie się prowadzącego pojazd poza drogą publiczną do przepisów regulujących korzystanie z dróg wewnętrznych, przepis art. 98 Kodeksu wykroczeń, typizuje jako wykroczenie.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.) przepisy tej ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. Oznacza to, iż regulując korzystanie z dróg wewnętrznych należy ograniczyć się do przepisów mających charakter porządkowy.

Podstawę prawną do podjęcia uchwały stanowi przepis art. art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), który upoważnia radę gminy do wydawania aktów prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 grudnia 2008, 12:25:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2578