Uchwała nr XXXIV/316/2010RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 października 2010w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość będącej własnością Skarbu Państwa. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art.13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2)

Uchwała nr XXXIV/316/2010
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 października 2010


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość będącej własnością Skarbu Państwa.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art.13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2)


uchwala  się, co następuje:
 
§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia, gm. Pakość, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 4/9 o pow. 2,3800ha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 22684, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa  
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 ,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  z 2007r. Nr  48, poz. 327, Nr  138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218,  z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  z 2009r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043.  
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXIV/316/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 października 2010r.
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w m. Giebnia gm. Pakość będącej własnością Skarbu Państwa.  
 
Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w m. Giebnia, oznaczona nr 4/9 o pow. 2,3800ha, oznaczona zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Starosto Powiatowe w Inowrocławiu w części jako RV i PsV (rola V klasy bonitacyjnej i pastwisko V klasy bonitacyjnej), dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą KW nr 22684, stanowi własność Skarbu Państwa, użytkowanie wieczyste Gminy Pakość. W celu rozpoczęcia procedury związanej ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego Gminy Pakość do w/w działki wymagane jest podjęcie przez Radę Miejską w Pakości stosownej uchwały, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Zgodnie bowiem z powołanym przepisem do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi określania  zasad  zbycia nieruchomości gruntowych, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Powołując się na przepis art. 13 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.
Ponadto zachowując przepisy art. 37 ust. 1 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 listopada 2010, 11:25:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2337