Uchwała nr XI/98/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 listopada 2019w sprawie opłaty targowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2019r. poz. 1170) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978 i 2020)

Uchwała nr XI/98/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 listopada 2019


w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2019r. poz. 1170) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 1978 i 2020)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Pakości :
1) określa wysokość stawek opłaty targowej,
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasenta, terminy płatności dla inkasenta oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Pakość wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Ustala się wysokość dziennych stawek opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży:
1) na targowisku miejskim "Mój Rynek" w Pakości:
a) ze stoisk przeznaczonych do sprzedaży artykułów rolno-spożywczych – 12,00 zł,
b) ze stoisk przeznaczonych do sprzedaży artykułów przemysłowych – 25,00 zł,
c) ze stoisk zamkniętych wyposażonych w wodę i energię elektryczną – 35,00 zł,
d) z ręki, kosza, skrzynki lub w innej formie:
- warzyw, owoców, kwiatów, drobiu, nabiału lub płodów rolnych – 5,00 zł,

2) w miejscach poza targowiskiem miejskim na terenie miasta Pakości – 100,00 zł,

3) przy cmentarzu parafialnym w okresie od 25 października do 2 listopada od sprzedaży wieńców, kwiatów, zniczy i świerku – 100,00 zł,

4) na terenie miasta Pakości w okresie od 15 do 31 grudnia od sprzedaży choinek, ozdób choinkowych, świerku – 100,00 zł,

5) na terenie miasta Pakości w okresie od 15 do 31 grudnia od sprzedaży fajerwerków – 250,00 zł.

§ 4. 1. Opłata targowa jest opłatą dzienną.
2. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Pana Marcina Dąbrowskiego.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.

4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne w terminie:
1) do dnia 17 każdego miesiąca, w odniesieniu do opłat pobranych w okresie od 1-go do 15-go każdego miesiąca,
2) do dnia 2 każdego miesiąca, w odniesieniu do opłat pobranych w okresie od 16-go do końca poprzedniego miesiąca, poprzez wpłatę w kasie Urzędu Miejskiego w Pakości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 7. Traci moc uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie opłaty targowej.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab


1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 Z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy ustalenia opłaty targowej. Uchwała niniejsza określa wysokość stawek opłaty targowej, określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej oraz zarządza pobór opłaty w drodze inkasa, określa inkasenta, terminy płatności dla inkasenta oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso.
Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170) rada gminy, w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej, z tym że dzienna stawka nie może przekroczyć górnej granicy stawki określonej przez Ministra Finansów.
Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 zostały określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019r. (M. P. z 2019r., poz. 738).
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Konsultacje / uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Stawki opłaty targowej od sprzedaży na targowisku pozostają na niezmienionym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Dokonano jedynie zmiany stawek dla sprzedaży poza targowiskiem miejskim "Mój Rynek" w Pakości. Ponadto wprowadzono nową stawkę dla sprzedaży na targowisku z ręki, kosza czy skrzynki.
5. Ocena skutków finansowych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (18 grudnia 2019, 10:21:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 503