Zarządzenie nr 165/05BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 4 października 2005w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych

Zarządzenie nr 165/05
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 4 października 2005


w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.1) w związku z Załącznikiem Nr 3 Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie do Zarządzenia Nr 42/03 Burmistrza Pakości z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy, postanawia się, co następuje:

§ 1. W celu sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się:

I Członków Komisji Inwentaryzacyjnej, w składzie:

 1. Julita Zmudzińska
 2. Krystyna Rączka
 3. Marlena Fiutakiewicz
 4. Aniela Stefańska
 5. Jacek Malinowski

II Zespoły spisowe dla przeprowadzenia spisu z natury, w:

 • Urzędzie Miejskim w Pakości, w składzie:
  • Anna Emeschajmer
  • Karolina Radomska
  • Agnieszka Chlebicka
  • Magdalena Barczykowska
 • Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakości, w składzie:
  • Halina Konrad
  • Dorota Kotowska
  • Barbara Agaś
 • Szkole Podstawowej w Pakości, w składzie:
  • Marianna Brzezińska
  • Wiesława Badowska
  • Wirginia Gaczkowska
  • Beata Stelmaszczyk
  • Dorota Dombrowska
 • Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu, w składzie:
  • Katarzyna Cieślińska
  • Magdalena Sudoł
  • Marek Nowak
 • Gimnazjum w Pakości, w składzie:
  • Zofia Wegner
  • Agnieszka Montowska
  • Halina Pietrzak
 • Przedszkolu Miejskim w Pakości, w składzie:
  • Elżbieta Kucharczyk
  • Elżbieta Ciołko
  • Alicja Schumacher
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości, w składzie:
  • Mieczysław Ruchniak
  • Michał Siembab
  • Ewa Lewandowska
  • Marzena Kujawa

§ 2. Komisja zobowiązana jest do:

 1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych.
 2. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
 3. Dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych.
 4. Sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji.
 5. Przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowego w terminie 5 dni po zakończeniu spisu.

§ 3. Do obowiązków zespołu spisowego należy:

 1. Sprawne przeprowadzenie spisu z natury w wyznaczonym terminie.
 2. Prawidłowe wypełnianie arkuszy spisowych.
 3. Wnioskowanie w sprawie sposobu zabezpieczenia mienia.

§ 4. Członkowie komisji oraz członkowie zespołów spisowych ponoszą odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Burmistrza Pakości Nr 165/05
z dnia 4 października 2005r.

w sprawie powołania członków komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych

W celu sprawnego przeprowadzenia spisu z natury Burmistrz Pakości powołuje na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej zespoły spisowe oraz członków Komisji Inwentaryzacyjnej, zgodnie z zapisem § 2 ust. 3 i 4 Załącznika Nr 3 Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie do Zarządzenia Nr 42/03 Burmistrza Pakości z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005r. Nr 10, poz. 66.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 13:33:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3538