Zarządzenie nr 71/2015 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 24 sierpnia 2015w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2015r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2015r.

Zarządzenie nr 71/2015
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 24 sierpnia 2015


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2015r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2015r.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[1]) w związku z uchwałą Nr XXXII/290/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu gminy Pakość, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. Przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia 2015r.  niżej wymienione informacje Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:
  1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2015r., w  brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.), w  brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości za pierwsze półrocze 2015r., w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
  4. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2015r., w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (929kB) pdf
Załącznik nr 2 (257kB) pdf
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379,  911,  1146,  1626 i  1877 oraz z 2015r. poz. 238.  
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 71/2015
Burmistrza Pakości
z dnia 24 sierpnia 2015r.
 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2015r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pakość, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz  informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Pakości i Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2015r. 
 
Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 31 sierpnia:
  1. informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,
  2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3,
  3. informację, o której mowa w art. 265 pkt 1.
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za I półrocze 2015 r. (1055kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (18 września 2015, 10:29:58)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (22 września 2015, 14:20:55)
Zmieniono: Publikacja uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za I półrocze 2015 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 742