Uchwała nr XXVIII/263/2013RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 30 grudnia 2013w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.1)), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.2)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.3))

Uchwała nr XXVIII/263/2013
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.1)), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.2)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.3))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 30 070 000,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 26 692 835,00 zł
  a) dochody własne 17 302 146,85 zł;
  b) subwencje 5 877 330,00 zł;
  c) dotacje celowe 3 513 358,15 zł, w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 73 068,15 zł;
 2. dochody majątkowe w kwocie 3 377 165,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1 673 965,00 zł, w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1 673 965,00 zł
  b) dochody ze sprzedaży majątku 1 653 200,00 zł
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł;
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 30 070 000,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 25 811 289,00 zł;
  a) wydatki jednostek budżetowych 20 109 449,85 zł;
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 939 945,60 zł;
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 169 504,25 zł;
  b) dotacje na zadania bieżące 1 156 000,00 zł;
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 007 771,00 zł;
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 73 068,15 zł;
  e) obsługa długu 465 000,00 zł;
 2. wydatki majątkowe w wysokości 4 258 711,00 zł;
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 258 711,00 zł, w tym:
  - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 783 864,00 zł;
  - dotacje na zadania majątkowe – 50 000,00 zł;
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 722 602,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 722 602,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 • sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 722 602,00 zł.
§ 5. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2014, określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 165 529,21 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:
 1. ogólną w wysokości 35 000,00 zł,
 2. celową w wysokości 65 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 159 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do zmienianej uchwały budżetowej.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:
 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
  - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,
  - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 722 602,00 zł,
 2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
 3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w WPF do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa


Załącznik nr 1 (108kB) pdf
Załącznik nr 1a (60kB) pdf
Załącznik nr 2 (261kB) pdf
Załącznik nr 3 (66kB) pdf
Załącznik nr 4 (77kB) pdf
Załącznik nr 5 (64kB) pdf
Załącznik nr 6 (59kB) pdf
Załącznik nr 6 (59kB) pdf
Załącznik nr 7 (58kB) pdf
Załącznik nr 8 (58kB) pdf
Załącznik nr 9 (75kB) pdf
Załącznik nr 10 (66kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 96, poz. 620, z 2011r. Nr 171, poz. 1016, 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012r. poz. 986, 1456 i 1548.
3) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938.
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVIII/263/2013
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności ustanowienia podstawy gospodarki finansowej na 2014 rok. Budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych Rady Miejskiej oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy.

Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (7 stycznia 2014, 11:33:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1429