Uchwała nr XI/72/2011Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 listopada 2011w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]), art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2])

Uchwała nr XI/72/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2011


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]), art. 89 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 2 271 508,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiem złotych 00/100), w jednej transzy w 2011 roku, z przeznaczeniem na refinansowanie poniesionych w 2011r. wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”, w części dotyczącej finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
§ 2. Spłata kredytu nastąpi do dnia 31 marca 2013r. Źródłem spłat będą dochody własne.
 
§ 3. Ustalić zabezpieczenie spłaty ww. kredytu w formie weksla in blanco.
 
§ 4. Upoważnić Burmistrza Pakości do załatwienia wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z zaciągnięciem i spłatą kredytu.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                  
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości
 
Tadeusz Grupa
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.  
 
 
 
 
UZASADNIENIE  
do uchwały Nr XI/72/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  
 
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne w celu sfinansowania deficytu uchwalonego na 2011 rok i prognozowanego na lata następne, w części dotyczącej zapewnienia źródeł finansowania dla zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Parku Kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk”. Z uwagi na opóźnienia refundacji poniesionych wydatków ww.zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu. Powyższe pozwoli zabezpieczyć płynność finansową  realizacji projektu. Spłata kredytu  nastąpi po otrzymaniu środków z EFRR. Uchwała ta stanowić będzie podstawę rozpoczęcia procedury przetargowej w celu wyłonienia kredytodawcy, zatem jej podjęcie jest  konieczne i uzasadnione.
 
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591, z późn. zm.), zgodnie z którym do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.  
 
Podjęcie uchwały odbyło się poprzez głosowanie jawne.
Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. Udział w sesji Rady Miejskiej w Pakości wzięło 15 radnych, co stanowi 100% składu. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, wstrzymało się od głosu 0 radnych, przeciwny podjęciu uchwały było 0 radnych.  

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (6 grudnia 2011, 08:51:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1904