Uchwała nr XXVII/240/09RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2009w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru na 2010 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 18a pkt 1 i art. 19 pkt 1f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r Nr 121, poz. 844 z późn. zm.2)

Uchwała nr XXVII/240/09
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2009


w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 18a pkt 1 i art. 19 pkt 1f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r Nr 121, poz. 844 z późn. zm.2)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta i Gminy Pakość opłatę od posiadania psów.

§ 2. 1. Ustalić roczną stawkę opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy:

a) od pierwszego psa 15,00 zł
b) od drugiego psa i każdego następnego 15,00 zł

2. Ustalić roczną stawkę opłaty od posiadania psów dla osób posiadających gospodarstwa rolne:

a) od trzeciego i każdego następnego psa 15,00 zł

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku podatkowego:
  • w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Pakości w drodze inkasa -
  • na terenie gminy, nie obejmującym miasta Pakości.
2. Inkasent otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10% od zapłaconej opłaty z terenu właściwości działania danego inkasenta.
3. Na inkasentów wyznacza się sołtysów z poszczególnych sołectw z terenu Gminy Pakość.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości

Tadeusz Grupa

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXVII/240/09
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru na 2010 rok.

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z potrzeby ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta i gminy. Stawki zapisane zostały w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742).Górna stawka opłaty nie może przekroczyć 107,85 zł rocznie od jednego psa. Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18a pkt. 1 i art. 19 pkt. 1f i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów, oraz określić zasady ustalania i poboru, termin płatności i wysokość stawek opłaty oraz zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 grudnia 2009, 12:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2482