Uchwała nr XXXVIII/386/2022RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 listopada 2022w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazduNa podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.1) )

Uchwała nr XXXVIII/386/2022
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 listopada 2022


w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.1) )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla samochodu osobowego:
1) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
2) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/362/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pakość w roku szkolnym 2022/2023 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 4901).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1700, 1730 i 2089


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną uchwały stanowi art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2089), obowiązującym od dnia 27 października 2022 r. Zgodnie z tym przepisem stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.). Na podstawie powołanego wyżej przepisu wydane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. poz. 271z późn. zm.).
W myśl § 2 rozporządzenia koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:
1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,
2) dla motocykla – 0,2302 zł,
3) dla motoroweru – 0,382 zł.
Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu jest aktem prawa miejscowego. 3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga przeprowadzania konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne: Ustalenie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu podczas przewozu dzieci do placówek oświatowych jest konieczne w związku z obowiązkiem nałożonym na gminę wynikającym z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe.
Gmina spełnia ww. obowiązek poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców. Ustalona stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu stanowi jeden ze składników wzoru służącego do wyliczenia kosztów jednorazowego przewozu dziecka. Zgodnie z art. 39a ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami. W myśl art. 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2089) strony umowy, o której mowa w art. 39a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, dostosują postanowienia umowy do przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
5. Ocena skutków prawnych: Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (7 grudnia 2022, 13:15:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 36