Zarządzenie nr 241/09 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 26 sierpnia 2009w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2009r. oraz przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2009r

Zarządzenie nr 241/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 26 sierpnia 2009


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2009r. oraz przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2009r

Na  podstawie art. 198 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104)[1], w związku z Uchwałą Nr XXXII/227/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Pakość za pierwsze półrocze oraz Uchwałą Nr XXXII/228/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze, postanawia się, co następuje:

§ 1.  Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2009r. w  brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury  i Turystyki w Pakości za pierwsze półrocze 2009r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Pakości za pierwsze półrocze 2009r. w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawić informacje wymienione w § 1,2 oraz 3 w terminie do dnia 31 sierpnia 2009r. Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (794kB) pdf
Załącznik nr 2 (664kB) pdf
Załącznik nr 3 (403kB) pdf


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832,  z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791,  Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317,  Nr 216, poz.1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666.UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 241/09
Burmistrza Pakości
z dnia 26 sierpnia 2009r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2009r. oraz przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2009r.

Zgodnie z art. 198 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Burmistrz Pakości przedstawia Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pakość za pierwsze półrocze 2009r. oraz informację o przebiegu wykonaniu planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2009r. do dnia 31 sierpnia 2009r.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (21 września 2009, 14:16:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2824