Zarządzenie nr 441/2023BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 9 marca 2023zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Zarządzenie nr 441/2023
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 9 marca 2023


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 40), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 15 ust. 2 i 5 uchwały Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, z późn. zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) w planie dochodów:
- zmniejszenie dotacji celowej w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 16 600,00 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8 480,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 10 900,00 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 9 500,00 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 4 404,00 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 918,00 zł,
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 855 Rodzina o kwotę 1 219,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków:
- zmniejszenie o kwotę 179,00 zł,
- przesunięcie na kwotę42 587,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dochody budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 58 889 754,31 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 43 495 254,31 zł, w tym:
a) dochody własne 28 900 775,24 zł,
b) subwencje 9 151 715,00 zł,
c) dotacje celowe 5 442 764,07 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 391,12 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 15 394 500,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 800 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
c) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 14 564 500,00 zł,

4) § 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki budżetu gminy na 2023 rok w wysokości 66 098 194,60 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 45 952 960,47 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 36 463 965,95 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 806 159,35 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15 657 806,60 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 450 232,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 662 708,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 175 054,52 zł,
e) obsługa długu 1 201 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 20 145 234,13 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 077 234,13 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 77 490,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 68 000,00 zł",

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 208 440,29 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 794 000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 654 440,29 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 760 000,00 zł.

6) załącznik "Plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

7) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2023r. określono w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (1696kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2023 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 1634, z późn. zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały Nr XXXIX/393/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 13 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2023 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych, natomiast zgodnie z § 15 ust. 5 ww. uchwały, Burmistrz Pakości może dokonywać zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywać przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
w dziale 750 Administracja publiczna, zmniejszenie o kwotę 16 600,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023r. Nr WFB.I.3120.1.13.2023 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok oraz przesunięcie na kwotę 5 023,00 zł,
w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 80,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2023r. Nr WFB.I.3121.2.40.2023, są to środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększenie o kwotę 8 400,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2023r. Nr WFB.I.3121.2.48.2023, są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie o kwotę 10 900,00 zł w rozdziale 85219 oraz zmniejszenie o kwotę 9 500,00 zł w rozdziale 85230, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2023r. Nr WFB.I.3120.1.13.2023 ustalającą plan dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 województwo kujawsko-pomorskie ujętych w Ustawie Budżetowej na 2023 rok, zwiększenie o kwotę 4 404,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2023r. Nr WFB.I.3121.2.49.2023, są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży, zapewnienie wypłaty zasiłków okresowych i zasiłków stałych oraz opłacenie składek zdrowotnych, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przesunięcie na kwotę 32 900,00 zł w celu zapewnienia ciągłości wypłaty umów zleceń zatrudnionych opiekunów w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" oraz "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" do czasu podpisania umowy oraz otrzymania środków na realizację ww. zadań od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 918,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2023r. Nr WFB.I.3121.2.49.2023, są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i obsługę zadania, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
w dziale 855 Rodzina, zwiększenie o kwotę 1 219,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 marca 2023r. Nr WFB.I.3121.2.49.2023, są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. Ocena skutków regulacji:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 marca 2023, 08:42:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 15