Zarządzenie nr 268/09 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 8 grudnia 2009w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Zarządzenie nr 268/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 8 grudnia 2009


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • zmniejszyć środki dotacji celowej w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5 405 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w  planie wydatków budżetowych:
  • zmniejszeń o kwotę 5 405 zł 
  • przeniesień na kwotę 144 675 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:  
Dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 22 704 966,35 zł, w tym:
 • dochody bieżące w kwocie, w tym: 21 221 353,35 zł  
  • dochody własne 11 564 613,00 zł
  • subwencja 5 724 866,00 zł
  • dotacje celowe 3 931 874,35 zł 
 • dochody majątkowe w kwocie 1 483 613,00 zł  
  • dotacje i środki otrzymane na inwestycje 1 280 379,00 zł
  • dochody ze sprzedaży majątku 202 000,00 zł
  • dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 234,00 zł 
b) § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości  25 507 258,35 zł
 • wydatki bieżące w kwocie 20 903 508,35 zł, w tym na: 
  • wynagrodzenia i pochodne 9 929 611,68 zł
  • dotacje 851 215,00 zł                                 
  • obsługa długu 242 437,00 zł 
 • wydatki majątkowe w kwocie 4 603 750,00 zł, 
  • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 603 750,00 zł 
c) § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie :
Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 802 292,00 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:
 • zaciąganych kredytów w kwocie 846 504,00 zł 
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 955 788,00 zł
d) załącznik Nr 8 „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok określono w załączniku Nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załącznik nr 1 (90kB) pdf
Załącznik nr 2 (167kB) pdf
Załącznik nr 3 (32kB) pdf
 
 
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984,  z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz.1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666.
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 268/09
Burmistrza Pakości
z dnia 8 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2009r. wynika z konieczności:
 • dokonania przeniesień w dziale 600 Drogi publiczne gminne, na kwotę 40 000 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie ewidencji dróg położonych na terenie gminy Pakość oraz na zakup kamienia i progów zwalniających, 
 • dokonania przeniesień w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, na kwotę 41 246 zł, w związku z zapewnieniem środków na wydatki związane z zaliczkami na fundusz remontowy, eksploatację i zarządzanie nieruchomościami wspólnymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz opłatami za media, ponoszonymi proporcjonalnie do udziału Gminy w częściach wspólnych, 
 • dokonania przeniesień w dziale 750 Administracja publiczna, na kwotę 7 546 zł,  w związku z zapewnieniem środków na bieżące funkcjonowanie urzędu, 
 • dokonania przeniesień w dziale 801 Oświata i wychowanie, na kwotę 25 200 zł, w związku z pismem Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Pakości na zakup niezbędnych materiałów, pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pakości z przeznaczeniem na wykonanie i montaż okien w salach lekcyjnych oraz pismem Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kościelcu w związku koniecznością przeprowadzenia remontu pomieszczeń po lokalu mieszkalnym z przeznaczeniem na przedszkole, 
 • dokonania przeniesień w dziale 851 Ochrona zdrowia, na kwotę 2 012 zł, w związku z realizacją warsztatu profilaktycznego dla pierwszej klasy Gimnazjum „Ile trzeba mieć, żeby stracić”, 
 • zmniejszenia planu dotacji celowych na 2009r. w dziale 852 Pomoc społeczna,   o kwotę 5 405 zł zgodnie z pismem Nr WFB.I.3011-76/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2009r. oraz dokonania przeniesień na kwotę 28 041 zł w związku z koniecznością zakupu licencji na program antywirusowy, wypłaty zasiłków celowych, zakupu drukarki, materiałów do przeprowadzenia remontu, organizacji wigilii dla bezdomnych a także przygotowaniem paczek dla dzieci podopiecznych OPS, 
 • dokonania przeniesień w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, na kwotę 630,00 zł, w związku z zapewnieniem środków na opłatę za zużycie energii elektrycznej. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Zgodnie z jego treścią, zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (17 grudnia 2009, 10:53:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2247