Zarządzenie nr 261/06 Burmistrza Pakości z dnia 6 grudnia 2006w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Pakość.

Zarządzenie nr 261/06
Burmistrza Pakości
z dnia 6 grudnia 2006


w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Pakość.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustalić wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie gminy Pakość.

§ 2.

 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
  1. posiadać tytuł prawny do dysponowania środkami do przewozu wyłapywanych zwierząt,
  2. posiadać sprzęt pozwalający na humanitarne wyłapywanie zwierząt.
 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do umieszczania zwierząt na czas kwarantanny, w miejscu na ten cel przeznaczonym.

§ 3.

 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania:
  1. posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem i obiektami przeznaczonymi na taki cel, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pakość oraz uzyskanymi zezwoleniami, wynikającymi z: prawa budowlanego, przepisów sanitarnych, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach,
  2. posiadać tytuł prawny do dysponowania środkami transportu, odpowiednimi do przewozu zwierząt,
  3. dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje do opieki weterynaryjnej niezbędne w prowadzeniu takiej działalności.
 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przedłożenia gwarancji finansowych zapewniających możliwość prowadzenia schroniska, w szczególności zabezpieczoną odpowiednią ilość środków finasowych na wyżywienie i opiekę weterynaryjną.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Komunalno-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pakości.

§ 5.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.


Burmistrz Pakości

 Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 14:30:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4444