Zarządzenie nr 203/2020BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 13 listopada 2020w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2021 – 2034

Zarządzenie nr 203/2020
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 13 listopada 2020


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2021 – 2034

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 230 ust. 1, ust. 2 i art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1649 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2021 rok:
1. Dochody budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 44 970 546,92 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 43 719 572,75 zł, w tym:
a) dochody własne 22 245 244,00 zł,
b) subwencje 8 352 151,00 zł,
c) dotacje celowe 13 122 177,75 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 32 623,75 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1 250 974,17 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 1 164 500,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 51 474,17 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 51 474,17 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 49 564 737,52 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 43 224 550,75 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 27 783 225,75 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 013 396,25 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 769 829,50 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 841 196,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 215 007,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 37 022,00 zł,
e) obsługa długu 348 100,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 6 340 186,77 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 228 784,75 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 60 557,83 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 111 402,02 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 4 594 190,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 3 300 881,56 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 816 323,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 476 986,04 zł.

§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2021 – 2034.

§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2021 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2021–2034.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik - projekt uchwały ws. uchwalenia Budżetu Gminy Pakość na 2021 rok (1391kB) pdf

Załącznik - projekt uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2021–2034 (908kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt GrońUZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie budżetu Gminy Pakość na 2021 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym i ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym oraz określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn.zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461, z późn.zm.) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia podstawy gospodarki finansowej Gminy Pakość na 2021 rok. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych Rady Miejskiej oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy w wysokości 3 300 881,56 zł, wynikające z finansowania deficytu gminy środkami emisji papierów wartościowych, którą planuje się przeprowadzić w 2021r.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (16 listopada 2020, 11:27:54)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (8 grudnia 2020, 12:10:55)
Zmieniono: Publikacja opinii RIO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 254