Zarządzenie nr 88/11BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 10 listopada 2011w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok

Zarządzenie nr 88/11
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 10 listopada 2011


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.[2]) zarządzam, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 117 063,00 zł 
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 34 294,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 151 357,00 zł 
  • przeniesień na kwotę 12 500,00 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
a)  § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 31 963 475,72 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 24 418 817,72 zł
  a) dochody własne 14 762 811,00 zł
  b) subwencje 5 350 970,00 zł 
  c) dotacje celowe 4 305 036,72 zł    
  w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 624 017,72 zł 
 2. dochody majątkowe w kwocie 7 544 658,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, 6 907 739,00 zł
  w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 6 672 604,00 zł         
  b) dochody ze sprzedaży majątku 632 834,00 zł      
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 4 085,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
b)  § 2 otrzymuje brzmienie:
”§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2011 rok w wysokości 36 107 683,72 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 23 670 232,72 zł
  a) wydatki jednostek budżetowych 17 673 922,00 zł                      
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 143 957,40 zł
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 529 964,60 zł                        
  b) dotacje na zadania bieżące 933 505,00 zł
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 442 609,72 zł  
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 171 536,00 zł        
  e) obsługa długu  448 660,00 zł 
 2. wydatki majątkowe w wysokości 12 437 451,00 zł
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 437 451,00 zł
  w tym: programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3” 9 244 900,00 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
c) Deficyt budżetu w kwocie 4 144 208,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • kredytów w kwocie 2 376 295,00 zł   
 • wolnych środków w kwocie 1 767 913,00 zł   
d) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2011 rok określono w załączniku Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Załącznik nr 1 (103kB) pdf
Załącznik nr 2 (125kB) pdf
Załącznik nr 3 (152kB) pdf  
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.


 
 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 88/11
Burmistrza Pakości
z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2011 rok  
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2011r. wynika z konieczności przeniesienia:
 • w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie na kwotę 117 063,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2011/19 z dnia 4 listopada 2011r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2011r. – rezerwa celowa cz.83, poz.7 ustawy budżetowej na 2011r., 
 • w dziale 750 Administracja publiczna przeniesienie na kwotę 2 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów i narzędzi dla pracowników prac interwencyjnych, 
 • w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeniesienie na kwotę 2 500,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na koszty delegacji i koniecznością naprawy bramy garażowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakości, 
 • w dziale 757 Obsługa długu publicznego przeniesienie na kwotę 5 000,00 zł w związku koniecznością zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu, 
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie na kwotę 3 000,00 zł, zgodnie z pismem Dyrektora Gimnazjum w Pakości, w związku z pokryciem kosztów związanych ze świadczonymi usługami na rzecz szkoły do końca roku 2011, 
 • w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na łączną kwotę 34 294,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.65.2011 z dnia 25 października 2011r.
  w rozdziale 85213 na kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) – rezerwa celowa cz.83, poz.35 ustawy budżetowej na 2011r., w rozdziale 85216 na kwotę 13 516,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362  z późn.zm.) – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2011r., w rozdziale 85219 zwiększenie na kwotę 7 978,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.68.2011 z dnia 27 października 2011r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn,zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011 – rezerwa celowa część 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2011 rok, w rozdziale 85295 zwiększenie na kwotę 11 800,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.69.2011/19 z dnia 4 listopada 2011r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011r. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.). Zgodnie
z jego treścią, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów
i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (21 listopada 2011, 10:42:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1968