Uchwała nr X/82/07Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 listopada 2007w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2008Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)

Uchwała nr X/82/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2007


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r., z kwoty 58,29 zł za 1 kwintal do kwoty 39,00 zł za 1 kwintal, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Pakość na 2008r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pakości  

Tadeusz Grupa  

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr X/82/07
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2007r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2008

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem ustalenia wysokości 1 kwintala żyta, będącego podstawą do naliczenia podatku rolnego w 2008 roku. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 17 października 2007r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. (M. P. Nr 77, poz. 831), wynosi 58,29 zł.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), zgodnie z którym rady gmin są uprawnione do obniżenia średniej ceny skupu żyta określonego, przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 grudnia 2007, 09:45:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3260