Uchwała nr XX/148/05Rady Miejskiej w Pakościz dnia 24 lutego 2005w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pakości na 2005 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz § 31 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972 i poz. 974) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/148/05
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 24 lutego 2005


w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pakości na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz § 31 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy, przyjętego uchwałą nr IV/25/2003 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972 i poz. 974) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdzić plany pracy następujących stałych Komisji Rady Miejskiej w Pakości na 2005 rok:

  1. Komisji Polityki Społecznej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały,
  2. Komisji Polityki Oświatowej, Kultury i Zdrowia, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały,
  3. Komisji Polityki Planowania, Rozwoju i Finansów, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały,
  4. Komisji Integracji Europejskiej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

        Ryszard Kuflewicz

 


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203.

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XX/ /05 Rady Miejskiej w Pakości

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pakości na 2005 rok.

Komisje stałe podlegają Radzie Miejskiej, której na początku każdego roku kalendarzowego przedkładają plany pracy na rok bieżący. Plany pracy zostały opracowane po uprzednich konsultacjach na posiedzeniach poszczególnych komisji problemowych.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 31 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej w Pakości, stanowiący załącznik nr 5 do Statutu Gminy przyjętego uchwałą nr IV/25/03 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 59, poz. 972 i 974).

Przewodniczący Rady Miejskiej

        Ryszard Kuflewicz

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (25 sierpnia 2005, 09:50:26)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (25 sierpnia 2005, 10:02:52)
Zmieniono: poprawa daty uchwalenia uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3996