Zarządzenie nr 256/09 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 27 października 2009w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2009r.

Zarządzenie nr 256/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 27 października 2009


w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2009r.

Na  podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2009r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 (40kB) pdf


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984,  z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz.1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666.UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 256/09
Burmistrza Pakości
z dnia 27 października 2009r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za III kwartał 2009r.

Zgodnie z art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 listopada 2009, 08:26:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2553