Zarządzenie nr 128/08BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 9 lipca 2008w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Zarządzenie nr 128/08
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 9 lipca 2008


w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.[1]) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 [2]), oraz uwzględniając ustalenia dotyczące zasad rachunkowości określone w: Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 142, poz. 1020), Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2006r. Nr 112, poz. 761), Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. Nr 191, poz. 1957), postanawia się co następuje:

§ 1. Wprowadza się jako obowiązujące od dnia 01.01.2008r. zasady (politykę) rachunkowości w Gminie Pakość i Urzędzie Miejskim w Pakości zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3, nr 4, Nr 5 oraz Nr 6.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z niniejszymi zasadami polityki rachunkowości i przestrzegania w pełni zawartych w nich uregulowań.

§ 3. Traci moc załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 42/03 Burmistrza Pakości z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy, Zarządzenie Nr 68/04 Burmistrza Pakości z dnia 7 maja 2004 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/03 Burmistrza Pakości z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansowa gminy, Zarządzenie Nr 163/05 Burmistrza Pakości z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmiany instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy, Zarządzenie Nr 249/06 Burmistrza Pakości z dnia 30 października 2006r. w sprawie zmiany instrukcji regulujących gospodarkę finansowa gminy, załącznik Nr 7 do Zrządzenia Nr 61/07 Burmistrza Pakości z dnia 3 października 2007r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki (421kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984 oraz z 2008r. Nr 72, poz. 422.

 

UZASADNIENIE 
do Zarządzania Nr 128/08 Burmistrza Pakości
z dnia 9 lipca 2008r.

w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm), kierownicy jednostek dostosowują zasady rachunkowości do zasad wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów konta dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (19 stycznia 2009, 08:16:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2947