Uchwała nr XVIII/131/04Rady Miejskiej w Pakościz dnia 2 grudnia 2004w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kościelec”Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.„c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.48 ust.1 pkt 2 i art.50 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 93, poz. 890, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135)

Uchwała nr XVIII/131/04
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 2 grudnia 2004


w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kościelec”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.„c” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.48 ust.1 pkt 2 i art.50 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 93, poz. 890, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć kredyt inwestycyjny w 2004r. do wysokości 84.600,-zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kościelec”.

§ 2

Spłatę kredytu planuje się dokonać do końca 2005r. Źródłem spłat będą wpływy z dochodów własnych gminy, których wysokość zapewni spłatę zobowiązania.

§ 3

Wyrazić zgodę na prawne zabezpieczenie zobowiązania w formie weksla „in blanco”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/131/04 Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 02.12.2004 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kościelec”

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kościelec”. W związku z podpisaniem umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu o udzielenie pomocy finansowej ze środków krajowych oraz ze środków programu SAPARD, gmina musi zapewnić środki na pokrycie realizacji całej inwestycji, gdyż dopiero po jej zakończeniu może ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów kwalifikowanych.
W konsekwencji, na sfinansowanie przedmiotowego zadania niezbędne jest pozyskanie środków pochodzących z kredytu.
Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 48 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2005, 12:58:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4364