Uchwała nr XIX/161/08RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 listopada 2008w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pakość Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm¹), oraz art. 24 ust.1, ust.5 i ust.10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.²)

Uchwała nr XIX/161/08
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pakość

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm¹), oraz art. 24 ust.1, ust.5 i ust.10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.²)


uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzić, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pakość, zwane dalej „taryfami”.

2. Taryfy obowiązują przez jeden rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości ogłasza zatwierdzone taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Pakość w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tadeusz Grupa

_____________________________________
¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.
² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033.

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XIX/161/08
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pakość

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości przedstawiło do zatwierdzenia taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pakość. Do wniosku o zatwierdzenie taryfy załączono m.in. analizę techniczno–ekonomiczną w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 24 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), zgodnie z którym taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne. Zgodnie z art. 24 ust.10 w/w ustawy taryfy obowiązują przez jeden rok.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (1 grudnia 2008, 10:53:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2335