Zarządzenie nr 413/2022BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2022w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Zarządzenie nr 413/2022
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2022


w sprawie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236) oraz § 15 ust. 2 i 5 uchwały Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok, z późn.zm., wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów:
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 139,89 zł
- zwiększenie środków Funduszu Pomocy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7 176,00 zł,
- zmniejszenie środków w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 1 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) w planie wydatków zmniejszenie o kwotę 1 592 684,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 62 561 761,73 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 56 417 519,44 zł, w tym:
a) dochody własne 27 913 909,25 zł,
b) subwencje 8 125 163,00 zł,
c) dotacje celowe 20 378 447,19 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 417 696,04 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 6 144 242,29 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł,
c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych 75,00 zł,
d) dochody z tytułu dotacji celowych na inwestycje 5 564 167,29 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 852 084,59 zł”,

4) § 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 67 764 764,63 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 54 837 533,55 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 33 648 101,16 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 247 901,91 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 400 199,25 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 309 308,18 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 819 174,41 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 290 949,80 zł,
e) obsługa długu 770 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 12 927 231,08 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 845 931,08 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 268 722,78 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 81 300,00 zł",

5) Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 5 203 002,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 528 047,07 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 127 955,83 zł oraz przychodami z tytuły zaciąganych kredytów w kwocie 547 000,00 zł,

6) załącznik "Plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2022r. określono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (1319kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zarządzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2022 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.). Zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Zgodnie z § 15 ust. 2 uchwały Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok z późn.zm., Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych, natomiast zgodnie z § 15 ust. 5 ww. uchwały, Burmistrz Pakości może dokonywać zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość, w tym dokonywać przeniesienia między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywać czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z wykonywaniem ustawy wójt, burmistrz albo prezydent miasta może wprowadzić niezbędne zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Zarządzenie nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszego zarządzenia uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:
- w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zmniejszenie o kwotę 1 600 000,00 zł w związku z niższym niż planowano wykonaniem dochodów i wydatków z tytułu zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- w dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 139,89 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.245.2022 z dnia 23 grudnia 2022r., są to środki Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeniesienie na kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu,
- w dziale 754 Pozostała działalność, zwiększenie o kwote 7 080,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.435.2022 z dnia 21 grudnia 2022r., są to środki Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwiększenie o kwotę 96,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.248.2022 z dnia 23 grudnia 2022r., są to środki Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 4 123,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktury za zakup krzesełek dla dzieci, naprawę awarii pompy z rozdrabniaczem oraz wypłatę zasiłków,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, przeniesienie na kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na konieczność wymiany wykładziny.
5. Ocena skutków regulacji:
Zarządzenie wywołuje skutki finansowe, jednakże wprowadzone zmiany nie mają wpływu na zmianę wyniku budżetu.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (3 stycznia 2023, 09:36:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 14