Uchwała nr XXVII/243/09 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 26 listopada 2009w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych sp. z o.o. w Pakości aportu w postaci prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Pakość do zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu PaństwaNa podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” i „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.²)

Uchwała nr XXVII/243/09
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 26 listopada 2009


w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych sp. z o.o. w Pakości aportu w postaci prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Pakość do zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” i „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹) oraz art.13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.²)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na wniesienie do Przedsiębiorstwa Usług Gminnych sp. z o.o. w Pakości aportu w postaci prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Pakość do zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Pakości przy ul. Inowrocławskiej 12 i 12b, stanowiących odpowiednio: działka nr 3/113 o pow. 0,1253ha, KW nr 29791; działka nr 3/16 o pow. 0,1528ha, KW nr 29791; o łącznej wartości 2.616.370,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100). Przedmiotowe grunty są w użytkowaniu wieczystym Gminy Pakość, własność Skarbu Państwa, natomiast wszelkie zabudowania na nieruchomościach, w całości stanowią własność Gminy Pakość.

§ 2.1 Objąć w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Usług Gminnych sp. z o.o. w Pakości udziały po 55,00 zł każdy, o łącznej wartości 2.616.350,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi 47.570 udziałów i pokryć je aportem w postaci prawa użytkowania wieczystego zabudowanych nieruchomości, określonych w § 1 niniejszej uchwały.
2. Pozostała kwota w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) stanowiąca różnicę pomiędzy wartością wkładu niepieniężnego (aportu) opisanego w § 1 uchwały, a wartością objętych udziałów, o których mowa w ust.1 zostanie przekazana na kapitał zapasowy Przedsiębiorstwa Usług Gminnych sp. z o.o. w Pakości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Tadeusz Grupa

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 grudnia 2009, 12:09:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3052