Zarządzenie nr 169/2016Burmistrza Pakościz dnia 14 listopada 2016w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2017 – 2029

Zarządzenie nr 169/2016
Burmistrza Pakości
z dnia 14 listopada 2016


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2017 – 2029

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446  z późn. zm.[1]) oraz art. 230 ust. 1, ust. 2 i art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2017 rok:
1. Dochody  budżetu gminy na 2017 rok w wysokości 34 696 303,03 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 34 060 168,03 zł, w tym:
a) dochody własne 17 650 270,03 zł,
b) subwencje 6 483 791,00 zł,
c) dotacje celowe 9 926 107,00 zł, w tym:
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 52 122,00 zł,
2) dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w kwocie 636 135,00 zł,
2. Wydatki  budżetu  gminy na 2017 rok w wysokości 39 614 666,03 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 32 475 037,75 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 20 422 321,75 zł,     
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 156 686,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 265 635,75 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 495 500,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 234 581,00 zł,  
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 69 635,00 zł,
e) obsługa długu 253 000,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 7 139 628,28 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 759 628,28 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 380 000,00 zł.  
3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 4 918 363,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 558 465,00 zł  i pożyczek w wysokości 1 359 898,00 zł. 
 
§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2017 – 2029.

§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2017 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2017–2029.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646, z 2014r. poz. 379,  911, 1146, 1626 i 1877, z 2015r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz.195, 1257 i 1454.

  
 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Burmistrza Pakości
Nr 169/2016 z dnia 14 listopada 2016r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2017 – 2029


Zgodnie z art.30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446  z późn. zm.) do zadań burmistrza należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej. Zgodnie z art. 230 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej: regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast zgodnie z art. 238 ww. ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej: organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej – celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (15 listopada 2016, 14:07:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 444