Uchwała nr I/1/2010 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI z dnia 1 grudnia 2010w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w PakościNa podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz § 20 ust. 8 Statutu Gminy Pakość, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 59, poz.972, z późn. zm.[2])

Uchwała nr I/1/2010
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 1 grudnia 2010


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]) oraz § 20 ust. 8 Statutu Gminy Pakość, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej Pakości z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 59, poz.972, z późn. zm.[2])


uchwala się, co następuje:

§ 1. W wyniku tajnego głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości kadencji 2010-2014, Przewodniczącym Rady wybrany został p. Tadeusz Grupa.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący obrad
Bernard Błaszak
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
[2] Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2003r. Nr 59, poz. 974, z 2006r. Nr 120, poz. 1755 oraz z 2008r. Nr 145, poz. 2225
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały nr I/1/2010
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 1 grudnia 2010 r.
 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pakości  
           
W wyniku głosowania na I Sesji Rady Miejskiej w Pakości kadencji 2010-2014, Rada dokonała wyboru Przewodniczącego bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, co stanowi 100% składu rady. Głosów ważnych oddano 15, głosów nieważnych oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0.
 
Kandydat otrzymał następującą liczbę głosów za wyborem:
  1. p. Tadeusz Grupa  – 15  głosów.
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pakości kadencji 2010-2014 wybrany został p. Tadeusz Grupa.
 
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi przepis art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. W myśl oraz § 20 ust. 8 Statutu Gminy Pakość, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/25/2003 Rady Miejskiej Pakości z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pakość (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 59, poz.972, Nr 59, poz. 974, z 2006r. Nr 120, poz. 1755 oraz z 2008r. Nr 145, poz. 2225) na pierwszej sesji, po wyborze rady nowej kadencji, rada wybiera w odrębnych głosowaniach ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
 
Przewodniczący obrad
Bernard Błaszak

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 grudnia 2010, 11:26:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2857