Zarządzenie nr 8/2003 Burmistrza Pakości z dnia 7 marca 2003w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości

Zarządzenie nr 8/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 7 marca 2003


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806):

zarządzam, co następuje:

§ 1

Nadać Regulamin Organizacyjny Urzędowi Miejskiemu w Pakości w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pakości oraz na stronach internetowych Gminy Pakość.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Burmistrz Pakości

 Wiesław Kończal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 8/2003
Burmistrza Pakości
z dnia 7 marca 2003 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości.

Uzasadnieniem przyjęcia nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pakości jest nowa koncepcja jego organizacji i zasad funkcjonowania Podyktowana jest ona potrzebą zapewnienia sprawnego zarządzania Urzędem, przy pomocy którego burmistrz wykonuje swoje zadania.

Podstawę prawną wydania przedmiotowego Zarządzenia stanowi art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którym burmistrz nadaje w drodze zarządzenia regulamin organizacyjny urzędu.

Regulamin Organizacyjny Urzędu (236kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (27 stycznia 2009, 10:41:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3042