Uchwała nr XII/113/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 19 grudnia 2019w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pakość w roku szkolnym 2019/2020 Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1680, 2197 i 2248)

Uchwała nr XII/113/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 19 grudnia 2019


w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pakość w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1680, 2197 i 2248)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Pakość w roku szkolnym 2019/2020 dla:
  1. oleju napędowego w wysokości 5,23 zł za litr,
  2. benzyny w wysokości 5,15 zł za litr,
  3. gazu LPG w wysokości 2,38 zł za litr.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab
 
 
Uzasadnienie  
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pakość w roku szkolnym 2019/2020.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Dnia 3 grudnia 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 2248) w sprawie zwrotu rodzicom kosztu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
W szczególności w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) dodano art. 39a ust. 3, w myśl którego średnią cenę paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny paliwa w gminie.
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga przeprowadzania konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pakość jest konieczne w związku z obowiązkiem nałożonym na gminę wynikającym z art. 32 ust. 6 i 39 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe. Gmina spełnia ww. obowiązek poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. Ustalona średnia cena jednostki paliwa stanowi jeden ze składników wzoru służącego do wyliczenia kosztów jednorazowego przewozu dziecka.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 grudnia 2019, 11:10:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 427