Uchwała nr XXIX/287/2021RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2021w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 późn.zm.2))

Uchwała nr XXIX/287/2021
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2021


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 późn.zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 39 412 546,69 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 38 832 546,69 zł, w tym:
a) dochody własne 23 104 240,97 zł, b) subwencje 7 718 545,00 zł,
c) dotacje celowe 8 009 760,72 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 9 506,72 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 550 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok w wysokości 46 914 462,89 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 40 028 942,90 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 29 326 145,18 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 582 442,90 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 743 702,28 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2 001 080,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 362 564,00 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 21 053,72 zł,
e) obsługa długu 318 100,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 6 885 519,99 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 804 519,99 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 242 903,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 81 000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 7 501 916,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 281 587,88 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 630 315,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3 590 013,32 zł.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 479 024,89 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 977 108,69 zł, określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowane zadania inwestycyjne na 2022r. określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 276 451,17 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 73 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 107 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 165 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 20 000,00 zł z tytułu wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
2. Ustala się wydatki w kwocie 156 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki realizowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 590 013,32 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 977 108,69 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:
1) pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 590 013,32 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 977 108,69 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki (9775kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r. poz. 1834.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1535 oraz 1773.


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwalenie budżetu Gminy Pakość na 2022 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy: ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności, uchwalanie budżetu gminy, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym i ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym oraz określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.).
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego zgodnie z art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.), jednakże zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461, z późn.zm.) podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Uchwała nie wymaga konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęcie niniejszej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia podstawy gospodarki finansowej Gminy Pakość na 2022 rok. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych Rady Miejskiej oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy w wysokości 4 567 122,01 zł, wynikające z finansowania deficytu gminy oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, środkami z tytułu kredytów, które planuje się zaciągnąć w 2022r.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 stycznia 2022, 09:24:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210