Uchwała nr XII/110/2019RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 19 grudnia 2019w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych i w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymiNa podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 ust. 2 lit i, l, art. 48a ust. 1 i 2, art. 51, art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, 1622 i 1690)

Uchwała nr XII/110/2019
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 19 grudnia 2019


w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych i w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 ust. 2 lit i, l, art. 48a ust. 1 i 2, art. 51, art. 97 ust. 1, 1a i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, 1622 i 1690)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych i w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zwanych dalej schroniskami, dla których właściwa miejscowo jest Gmina Pakość.

§ 2. Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia z wyłączeniem schronisk dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, ustalana jest zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub
osoby w rodzinie w odniesieniu do kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w %
Wysokość odpłatności za miesięczny koszt
pobytu w ośrodkach wsparcia wyrażona w %
do 100%
bezpłatnie
powyżej 100%
do 70% dochodu osoby samotnej lub dochodu na
osobę w rodzinie

§ 3. Odpłatność za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ustalana jest zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód osoby samotnie
gospodarującej lub osoby w
rodzinie w odniesieniu do
kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej
wyrażony w %
Wysokość odpłatności za
miesięczny koszt pobytu w
schronisku dla osób
bezdomnych wyrażona w %
Wysokość odpłatności za
miesięczny koszt pobytu w
schronisku dla osób
bezdomnych z usługami
opiekuńczymi wyrażona w %
do 100%
do 30%
Dochodu osoby samotnej lub
dochodu na osobę w rodzinie
do 50%
Dochodu osoby samotnej lub
dochodu na osobę w rodzinie
powyżej 100%
do 70%
Dochodu osoby samotnej lub
dochodu na osobę w rodzinie
do 80%
Dochodu osoby samotnej lub
dochodu na osobę w rodzinie

§ 4. Opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia i schroniskach, w tym w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, jaką ponosi osoba skierowana nie może być wyższa od miesięcznego kosztu pobytu.

§ 5. W przypadku, gdy pobyt w ośrodkach wsparcia i schroniskach dla osób bezdomnych, w tym schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę opłaty wynikającą z § 2 i § 3 przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XI/110/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla osób bezdomnych.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, schroniskach dla osób bezdomnych i w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2. Omówienie podstawy prawnej:
W art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.) zostały określone kryteria dochodowe: dla osób samotnie gospodarujących oraz na osobę w rodzinie. Art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o pomocy społecznej wskazuje, że do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Art. 36 ust. 2 lit i, l ustawy dodaje, że świadczeniami z pomocy społecznej są: schronienie oraz usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy. Art. 48a ust. 1 i 2 udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej. Art. 51 ust. 1 osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Art. 97 ust. 1 wskazuje, że opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego. Natomiast art. 97 ust. 1a dodaje, że w przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie ma zastosowania ust.1 zdanie drugie. Jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być wyższa niż 50% tego dochodu. Art. 97 ust. 5 mówi o tym, że rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Uchwała stanowi akt prawa miejscowego zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). Podlega również zgodnie z art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461, z późn. zm.) ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:
Nie jest wymagane przeprowadzanie konsultacji w przedmiotowej sprawie.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1507, z późn. zm.) wskazuje, że udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 3). Jest to świadczenie niepieniężne, które przysługuje osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca noclegowego we własnym zakresie z różnych powodów.
Zgodnie z art. 97 ust. 1a cytowanej wyżej ustawy, który został dodany z dniem 4 października 2019 r., jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, opłata nie może być większa niż 30% dochodu na osobę w rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych, a w przypadku schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być większa niż 50% tego dochodu.
W związku z powyższym zasadne wydaje się uregulowanie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w tego typu placówkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Pakość na zasadach zawartych w niniejszej uchwale.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.
5. Ocena skutków prawnych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy, a źródło jej finansowania stanowić będzie budżet Gminy Pakość.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 grudnia 2019, 10:52:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334