Zarządzenie nr 72/07BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 16 listopada 2007w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Zarządzenie nr 72/07
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 16 listopada 2007


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006 rok z późn. zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • dokonać przeniesień w planie wydatków na kwotę 10 500 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

a)      § 1 otrzymuje brzmienie:
Dochody budżetu gminy w wysokości 18 653 924 zł, w tym:

 • dochody własne w kwocie  10 582 274 zł
 • subwencja w kwocie            4 067 354 zł
 • dotacje w kwocie                4 004 296 zł

b)      § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości 21 498 920 zł

 • wydatki bieżące w kwocie     18 081 346 zł 
 • wydatki majątkowe w kwocie  3 417 574 zł

c)      § 3 pkt 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 844 996 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 • zaciągniętych kredytów w kwocie 1 806 750 zł
 • zaciągniętych pożyczek w kwocie 550 000 zł
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 488 246 zł

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok określono w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 (34kB) pdf

UZASADNIENIE  
do Zarządzenia Nr 72/07
Burmistrza Pakości
z dnia 16 listopada 2007r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2007r. wynika z konieczności dokonania zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych, w związku ze złożonym pismem przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pakości oraz Gimnazjum w Pakości.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.). Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami. 

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (28 stycznia 2009, 13:54:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2581