Uchwała nr XXXVIII/385/2022RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 listopada 2022w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2022r. poz. 559 z późn. zm.1) ) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1452 z późn. zm.2) )

Uchwała nr XXXVIII/385/2022
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 listopada 2022


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2022r. poz. 559 z późn. zm.1) ) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1452 z późn. zm.2) )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Pakość:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 748,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 187,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 425,00 zł,

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 1 747,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1 747,00 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 747,00 zł,

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, zawieszenia, według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 839,00 zł,

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 223,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 2 078,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

Załącznik (236kB) pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Oset

1) Zmiany tekstu jednollitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.
2) Zmiana tekstu jednollitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022r. poz. 1512.


UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2023r. od osób fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1452 z późn. zm), rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, a także może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, a także wprowadzać inne zwolnienia przedmiotowe. Górne stawki podatku od środków transportowych dla wszystkich rodzajów pojazdu ulegają corocznie podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki są podwyższane. W roku bieżącym obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 zostało ogłoszone w Monitorze Polskim z dnia 1 sierpnia 2022r., poz. 731. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Konsultacje/ uzgodnienia wymagane prawem:
Podjęcie niniejszej uchwały, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.
4. Uzgodnienia merytoryczne.
Dotychczasowe stawki podatku od środków transportowych obowiązują na niezmiennym poziomie od stycznia 2019r. i były zachowane przez kolejne lata. Podwyższono stawki podatku od środków transportowych o około 11,8 %, dzięki czemu szacuje się wyższe wpływy z tytułu tego podatku.
5. Ocena skutków finansowych:
Uchwała wywołuje skutki finansowe dla budżetu gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (7 grudnia 2022, 13:11:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113