Zarządzenie nr 354/10BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 1 października 2010w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 354/10
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 1 października 2010


w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz § 2 ust.1 pkt 4 lit.a  uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta, zarządza się co następuje:

§ 1. Ustanowić Pana Jacka Malinowskiego – informatyka w Urzędzie Miejskim w Pakości, koordynatorem gminnym w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

§ 2. Do zadań koordynatora gminnego należy w szczególności szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych z terenu gminy Pakość oraz wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal
 
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr  52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr  28, poz. 142 i poz. 146., Nr 106 poz. 675.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (15 października 2010, 13:29:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2730