Zarządzenie nr 374/2014 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 31 października 2014zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Zarządzenie nr 374/2014
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 31 października 2014


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2]) oraz § 12 pkt 2 uchwały Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  1. W uchwale Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 90 431,77 zł, 
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 28 799,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 119 230,77 zł, 
  • przeniesień na kwotę 4 250,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 33 517 279,16 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 29 378 395,16 zł
  a) dochody własne 18 099 508,42 zł,
  b) subwencje 5 829 760,00 zł,
  c) dotacje celowe 5 449 126,74 zł, w tym: 
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 321 908,57 zł,      
 2. dochody majątkowe w kwocie 4 138 884,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 695 722,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 2 535 297,00 zł     
  b) dochody ze sprzedaży majątku 1 393 162,00 zł,
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł,”    
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2014 rok w wysokości 33 427 126,16 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 27 931 868,16 zł,
  a) wydatki jednostek budżetowych  21 304 260,05 zł,        
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  13 253 770,04 zł,
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  8 050 490,01 zł,
  b) dotacje na zadania bieżące  1 086 621,00 zł,
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych  4 879 366,80 zł,
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  326 620,31 zł,
  e) obsługa długu  335 000,00 zł, 
 2. wydatki majątkowe w wysokości  5 495 258,00 zł,
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 495 258,00 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2 788 911,00 zł,
  dotacje na zadania majątkowe – 30 000,00 zł,”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 
3) Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 90 153,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
 
4) Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
                                     
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2014 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

 
Załącznik nr 1 (142kB) pdf
Załącznik nr 1a (108kB) pdf
Załącznik nr 2 (150kB) pdf
Załącznik nr 3 (114kB) pdf

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072.
[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.  
 

 
 
UZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 374/2014
Burmistrza Pakości
z dnia 31 października 2014r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok  
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2014r. wynika z:
 • otrzymania dotacji celowej w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2014/19 z dnia 23 października 2014r. w kwocie 90 431,77 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego za drugi okres płatniczy 2014r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 7 ustawy budżetowej na 2014r., 
 • otrzymania dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.66.2014/19 z dnia 20 października 2014r. w kwocie 4 765,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa poz. 34, na kwotę 7 493,00 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu uch zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społeczne – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34; 
 • otrzymania dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.69.2014/19 z dnia 28 października 2014r. w kwocie 2 389,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników domów pomocy społecznej (w części finansowanej z dotacji budżetu państwa), ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ośrodków pomocy społecznej (w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa) i ośrodków adopcyjnych, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012r. wysokości składki rentowej – rezerwa celowa cz.83, poz. 73, 
 • otrzymania dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.67.2014/19 z dnia 23 października 2014r. w kwocie 14 152,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2014r., 
 • przeniesienie w dziale 852 Pomoc społeczna na  kwotę 4 250,00 zł z przeznaczeniem na organizację „Dnia Seniora” oraz zabezpieczenia środków na opłacenie wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowy zlecenie. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.). Zgodnie z ich treścią, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych, a także wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.  
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
 
Burmistrz Pakości  
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (24 listopada 2014, 10:47:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1048