Zarządzenie nr 27/07BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 27 kwietnia 2007w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za I kwartał 2007r.

Zarządzenie nr 27/07
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 27 kwietnia 2007


w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za I kwartał 2007r.

Na  podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za I kwartał 2007r. w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Podać do publicznej wiadomości informację, o której mowa w § 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 27/07
Burmistrza Pakości
z dnia 27 kwietnia 2007r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za I kwartał 2007 r.

Zgodnie z art.14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, Burmistrz Pakości podaje do publicznej wiadomości w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału – kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1  
do Zarządzenia Nr 27/07
Burmistrza Pakości
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Pakość za I kwartał 2007 r.

Budżet Gminy Pakość na rok 2007 został przyjęty przez Radę Miejską Uchwałą Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r.

W uchwale budżetowej określono:

prognozowane dochody na kwotę: 17 761 835 zł

w tym:
dochody własne 9 864 001 zł
subwencja 3 951 543 zł
dotacje 3 946 291 zł

planowane wydatki na kwotę: 20 218 585 zł

w tym:
wydatki bieżące 17 411 930 zł
wydatki majątkowe 2 806 655 zł 

planowany deficyt 2 456 750 zł

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej w I kwartale 2007r. prognozowane dochody wynoszą: 17 462 056 zł

w tym:
dochody własne 9 862 511 zł
subwencja 4 067 354 zł
dotacje 3 532 191 zł

planowane wydatki wynoszą: 20 307 052 zł

w tym:
wydatki bieżące 17 284 556 zł
wydatki majątkowe 3 022 496 zł

planowany deficyt wynosi: 2 844 996 zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
zaciągniętych kredytów 1 806 750 zł
zaciągniętych pożyczek 550 000 zł
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 488 246 zł

Wykonanie budżetu za I kwartał przedstawia się jn.

dochody zrealizowano na kwotę: 4 764 996,64 zł

w tym:
dochody własne 2 331 249,64 zł
subwencja 1 530 014,00 zł
dotacje 903 733,00 zł

wydatki zrealizowano na kwotę: 4 070 970,84 zł

w tym:
wydatki bieżące 4 070 970,84 zł
dotacje z budżetu gminy dla: 157 750 zł

- Ośrodka Kultury i Turystyki 100 300 zł
- Biblioteki w Pakości 25 300 zł
- Miejsko-Gminnego LZS 12 000 zł
- Klubu Sportowego „Notecianka” 21 250 zł
- MUKS  „Sokół” 9 000 zł

wydatki majątkowe 10 862,60  zł

osiągnięto nadwyżkę w wysokości 683 163,20 zł

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz.1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319,  Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (28 stycznia 2009, 13:33:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2979