Uchwała nr XII/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 28 grudnia 2011w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. na terenie gminy Pakość”Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 10 ust. 2- ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.2)

Uchwała nr XII/88/2011
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 28 grudnia 2011


w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. na terenie gminy Pakość”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 10 ust. 2- ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.2)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. na terenie gminy Pakość", w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
                  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.
 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. na terenie gminy Pakość (265kB) pdf  
 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.  Nr  180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.  
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz.469, Nr 120, poz. 826 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 48;  z 2007 r., Nr 82, poz. 558,  . z 2009 r., Nr 18, poz. 97,  z 2009 r., Nr 63, poz. 520,  z 2009 r., Nr 92, poz. 753, . z 2009 r., Nr 98, poz. 817,  z 2010 r., Nr 28, poz. 146, . z 2010 r., Nr 143, poz. 962,  z 2010 r., Nr 213, poz. 1396,  z 2010 r., Nr 228, poz. 1486, . z 2011 r., Nr 63, poz. 322,  z 2011 r., Nr 105, poz. 614 oraz  z 2011 r., Nr 117, poz. 678
 


UZASADNIENIE
do uchwały nr XII/88/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 28 grudnia 2011 r.
 
w sprawie zatwierdzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. na trenie gminy Pakość”
   
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja w/w zadania prowadzona jest w postaci gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego przez radę gminy.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (2 marca 2012, 10:11:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1380