Uchwała nr XXXII/223/06Rady Miejskiej w Pakościz dnia 22 czerwca 2006w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Rycerzewo, stanowiącej własność Gminy PakośćNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1 ), art.13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.2)

Uchwała nr XXXII/223/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 22 czerwca 2006


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Rycerzewo, stanowiącej własność Gminy Pakość

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1 ), art.13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.2)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Rycerzewo, oznaczonej geodezyjnie nr 103/8 o pow. 0,0413 ha, stanowiącej własność Gminy Pakość, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr 23406.

§ 2. Przedmiotowa nieruchomość zostanie zbyta na rzecz pana Tomasza Barcikowskiego, będącego właścicielem nieruchomości bezpośrednio przylegającej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Kuflewicz


___________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459.


UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXII/223/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 22 czerwca 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Rycerzewo, stanowiącej własność Gminy Pakość.

O nabycie nieruchomości oznaczonej nr 103/8, położonej we wsi Rycerzewo, a stanowiącej własność Gminy Pakość, wystąpił właściciel przyległej nieruchomości.
W celu realizacji przedmiotowego wniosku, na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) wymagana jest uchwała Rady Miejskiej o wyrażeniu zgody na zbycie niniejszej nieruchomości.
Zgodnie bowiem z powołanym przepisem do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach zwykłego zarządu, dotyczących w szczególności określania zasad zbycia nieruchomości gruntowych. Do czasu określenia Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) nieruchomość może być zbyta bez przetargu, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 sierpnia 2006, 10:53:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3774