Zarządzenie nr 48/07BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 16 sierpnia 2007w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Zarządzenie nr 48/07
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 16 sierpnia 2007


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 188 ust.1 pkt 2 w związku z art. 173 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:
 
§ 1.  1. W uchwale Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2006 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:

 • rozdysponować rezerwę ogólną w kwocie 30 000 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 • dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 18 258 zł
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Po dokonanych zmianach:

a)      brzmienie § 1 nie ulega zmianie:

Dochody budżetu gminy w wysokości 18 038 749 zł, w tym:

 • dochody własne w kwocie 10 231 992  zł
 • subwencja w kwocie 4 067 354 zł
 • dotacje w kwocie 3 739 403 zł

b)      brzmienie § 2 pkt 1 nie ulega zmianie:

Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 883 745 zł

 • wydatki bieżące w kwocie 17 478 471 zł 
 • wydatki majątkowe w kwocie 3 405 274 zł

c)      § 3 pkt 1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 844 996 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 • zaciągniętych kredytów w kwocie 1 806 750 zł
 • zaciągniętych pożyczek w kwocie 550 000 zł
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 488 246 zł

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok określono w załączniku Nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791.

Załącznik nr 1,2 (96kB) pdf

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 48/07
Burmistrza Pakości
z dnia 16 sierpnia 2007r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok

Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2007r. wynika z konieczności dokonania zmian w planie wydatków celem zabezpieczenia środków na przyszłe wydatki budżetowe, w związku ze złożonym pismem przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pakości oraz Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Pakości.
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust.2 pkt 1 oraz art. 188 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 173 ust. 5  ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Utworzoną w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwą celową i ogólną dysponuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego, czyli Burmistrz. Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Uchwały Nr III/17/06 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2007 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (28 stycznia 2009, 13:43:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2635