Zarządzenie nr 252/2013 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 19 sierpnia 2013zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Zarządzenie nr 252/2013
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 19 sierpnia 2013


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1]), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885) oraz § 13 ppkt b uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  1. W uchwale Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • przyjąć środki dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 218 700,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
 • dokonać zmian w planie wydatków budżetowych: 
  • zwiększeń na kwotę 218 700,00 zł, 
  • przeniesień na kwotę 47 823,00 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,   
2. Po dokonanych zmianach:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
 
„§ 1. Dochody  budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 31 498 540,20 zł, w tym:
 1. dochody bieżące w kwocie 28 017 220,20 zł
  a) dochody własne 17 475 350,00 zł;
  b) subwencje 5 723 259,00 zł; 
  c) dotacje celowe 4 818 611,20 zł, w tym na:  
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 256 928,71 zł;      
 2. dochody majątkowe w kwocie 3 481 320,00 zł
  a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 1 181 320,00 zł, w tym:
  na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1 181 320,00 zł 
  b) dochody ze sprzedaży majątku 2 000 000,00 zł
  c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 300 000,00 zł”        
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszego zarządzenia, 
2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki  budżetu  gminy na 2013 rok w wysokości 33 991 993,20 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące w wysokości 27 574 698,20 zł;
  a) wydatki jednostek budżetowych  20 605 426,49 zł;    
  wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 850 399,78 zł;
  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 755 026,71 zł; 
  b) dotacje na zadania bieżące 1 059 500,00 zł;
  c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 895 824,94 zł;  
  d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 –  277 882,77 zł;
  e) obsługa długu  736 064,00 zł; 
 2. wydatki majątkowe w wysokości  6 417 295,00 zł;
  a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 417 295,00 zł, w tym:
  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1 853 468,00 zł”
  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3) Deficyt budżetu w kwocie 2 493 453,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
 • zaciąganych kredytów w kwocie  1 877 311,00 zł;zaciąganych pożyczek w kwocie 568 096,00 zł;    
 • wolnych środków w kwocie 48 046,00 zł. 
4) załącznik „Zadania inwestycyjne w 2013r.” na kwotę 6 413 295,00 zł otrzymuje brzmienie: „Zadania inwestycyjne w 2013r.” na kwotę 6 417 295,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, 

5) załącznik „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

6) załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok określono w załączniku Nr 1, 1a, 2, 3 oraz 4 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

Załącznik nr 1 (89kB) pdf
Załącznik nr 1a (42kB) pdf
Załącznik nr 2 (119kB) pdf
Załącznik nr 3 (131kB) pdf
Załącznik nr 4 (107kB) pdf
Załącznik nr 5 (90kB) pdf
 
[1] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 645. 
UZASADNIENIE  
do zarządzenia Nr 252/2013
Burmistrza Pakości
z dnia 19 sierpnia 2013r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok
 
Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Pakość na 2013r. wynika z konieczności:
 • zwiększenia w planie dochodów i wydatków na kwotę 218 700,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.50.2013/19 z dnia 5 sierpnia 2013r.z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259 z późn.zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 27 ustawy budżetowej na 2013r.,
 • przeniesienia w planie wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkalna na kwotę 5 000,00 zł, w związku z koniecznością umieszczenia w prasie lokalnej ogłoszeń o przetargach oraz ogłoszeń o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 
 • przeniesienia w planie wydatków w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 6 823,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty sądowe oraz oprawę muzyczną Dożynek Gminnych, 
 • przeniesienie w planie wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 20 000,00 zł, w związku z koniecznością opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej, 
 • przeniesienia w planie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienie na kwotę 16 000,00 zł, w związku z koniecznością zakupu części do kos i kosiarek oraz benzyny bezołowiowej, zakupu oprogramowania do ewidencji księgowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz konserwacją i eksploatacją oświetlenia na terenie Gminy Pakość. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowią art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. Nr 885). Zgodnie z ich treścią, w toku wykonywania budżetu zarząd może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek finansów publicznych, a także wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej uchwały Nr XX/176/2012 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2013 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (26 sierpnia 2013, 08:28:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1689