Zarządzenie nr 166/2012 BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 14 sierpnia 2012w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych przy ul. Św. Jana 3 w Pakości

Zarządzenie nr 166/2012
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 14 sierpnia 2012


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych przy ul. Św. Jana 3 w Pakości

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.); zarządzenia nr 45/11 Burmistrza Pakości z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek minimalnych czynszu za dzierżawę lub najem lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Pakość, uchwały nr XXXIII/305/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 września 2010r. w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego nr 1, położonego przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość, na czas określony dłuższy niż 3 lata oraz uchwały nr XXXIII/306/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 23 września 2010r. w sprawie wydzierżawienia lokalu użytkowego nr 2, położonego przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, stanowiącego własność Gminy Pakość, na czas określony dłuższy niż 3 lata, zarządzam co następuje:
 
§ 1.
Podać do publicznej wiadomości wykaz zawierający następujące nieruchomości:
  • lokal użytkowy nr 1 o pow. 17,56 m2, stanowiący własność Gminy Pakość, położony w budynku wielorodzinnym przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2 – przeznaczony do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
  • lokal użytkowy nr 2 o pow. 34,73 m2, stanowiący własność Gminy Pakość, położony w budynku wielorodzinnym przy ul. Św. Jana 3 w Pakości, na działce geodezyjnie oznaczonej nr 243/2 – przeznaczony do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
§ 2.          
Szczegółowe dane dotyczące przedmiotowych nieruchomości zawiera wykaz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
Wykaz zawierający nieruchomości określone w załączniku podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pakości na okres 21 dni, od dnia 16 sierpnia 2012 r. do dnia 06 września 2012 r. (włącznie).  
                 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Burmistrz Pakości
Wiesław Kończal 

 
 
 
UZASADNIENIE
do zarządzenia nr 166/2012
Burmistrza Pakości
z dnia 14 sierpnia 2012 r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego informacje dotyczące lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia, położonych przy ul. Św. Jana 3 w Pakości.
 
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.
Przedmiotem sporządzonego wykazu są lokale użytkowe nr 1 i 2, położone przy ul. Św. Jana 3, przeznaczone do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (14 sierpnia 2012, 13:58:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2633