Uchwała nr IV/24/2003Rady Miejskiej w Pakościz dnia 20 lutego 2003w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rokNa podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231 i nr 167 poz. 1372/

Uchwała nr IV/24/2003
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 lutego 2003


w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 4 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231 i nr 167 poz. 1372/Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Pakość na rok 2003, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

                                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                                            w Pakości
                                        Ryszard Kuflewicz

 

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr IV/24/2003
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 20 lutego 2003 r.


w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok


       Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1231 z późn. zm./ prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Realizacja w/w zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

 

 

                                         Burmistrz 
                                      Wiesław Kończal

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 (83kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Wierzchowski (23 czerwca 2003, 11:45:26)

Ostatnia zmiana: Marcin Wierzchowski (23 czerwca 2003, 12:16:00)
Zmieniono: dodawanie pliku do ściągnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3526