Uchwała nr XXI/205/2020RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 29 grudnia 2020w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2021 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)

Uchwała nr XXI/205/2020
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 29 grudnia 2020


w sprawie przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)


uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć ramowy plan sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2021 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pakości.
 
§ 3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik (92kB) pdf
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab
 
   
 
Uzasadnienie 
1. Przedmiot regulacji:  
Uchwała dotyczy przyjęcia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2021 rok.
2. Omówienie podstawy prawnej:  
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zgodnie z którym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Corocznie Rada Miejska w Pakości na ostatniej sesji w roku uchwala ramowy plan sesji na rok następny.
Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego.  
3. Konsultacje/uzgodnienia wymagane prawem:  
Podjęcie niniejszej uchwały nie wymaga przeprowadzenia konsultacji.
4. Uzasadnienie merytoryczne:  
Ramowy plan sesji Rady Miejskiej w Pakości na 2021 r. określa podstawową problematykę będącą tematem sesji. W każdym czasie Rada  może dokonać zmian i uzupełnień w ramowym planie pracy.
5. Ocena skutków prawnych:  
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych dla budżetu gminy.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab
                               

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2021, 13:11:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158