Zarządzenie nr 273/09 BURMISTRZA PAKOŚCI z dnia 30 grudnia 2009w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Zarządzenie nr 273/09
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104[1]) postanawia się, co następuje:

§ 1.  1. W uchwale Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok z późn.zm., wprowadzić następujące zmiany:
 • dokonać zmian w  planie wydatków budżetowych:
  • przeniesień na kwotę 34 027 zł
   zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
2. Po dokonanych zmianach:
a)      § 1 otrzymuje brzmienie:
 
Dochody budżetu gminy na rok 2009 w wysokości 23 228 441,35 zł, w tym:
 • dochody bieżące w kwocie, w tym: 21 966 624,35 zł
  • dochody własne 12 200 964,00 zł
  • subwencja 5 783 584,00 zł
  • dotacje celowe 3 982 076,35 zł 
 • dochody majątkowe w kwocie 1 261 817,00 zł
  • dotacje i środki otrzymane na inwestycje 877 580,00 zł
  • dochody ze sprzedaży majątku 383 003,00 zł
  • dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 234,00 zł 
b)       § 2 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
Wydatki budżetu gminy w wysokości  23 918 473,35 zł
 • wydatki bieżące w kwocie 20 947 177,35 zł, w tym na: 
  • wynagrodzenia i pochodne 9 930 487,68 zł
  • dotacje 851 508,00 zł                                 
  • obsługa długu 242 437,00 zł 
 • wydatki majątkowe w kwocie   2 971 296,00 zł, 
  • wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 971 296,00 zł
c)       § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
     Deficyt budżetu gminy w wysokości 690 032 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:
 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 690 032 zł 
§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 rok określono w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik Nr 1 (120kB) pdf


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984,  z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz.1370, Nr 227 poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72 poz.619, Nr 79 poz.666.
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 273/09
Burmistrza Pakości
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pakość na 2009 rok
 
Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Pakość na 2009r. wynika z konieczności dokonania przeniesień:
 • w dziale 600 Transport i łączność na kwotę 5 000 zł, w związku z zakupem kamienia w celu przeprowadzenia naprawy dróg, 
 • w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na kwotę 9 200 zł, w związku z koniecznością zakupu materiałów niezbędnych do przygotowania pomieszczeń do składowania opału dla najemców lokali znajdujących się w budynku zlokalizowanym przy ul. Mieleńskiej 5 w Pakości oraz zapewnieniem środków na realizację usług związanych z nadzorem inwestorskim dla zadania polegającego na przebudowie ścian i remoncie lokalu stanowiącego gminny zasób mieszkaniowy, 
 • w dziale 750 Administracja publiczna na kwotę 5 000 zł, w celu zapewnienia środków na organizację wieczoru sylwestrowego dla mieszkańców gminy, 
 • w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 2 965 zł, w związku z koniecznością usunięcia awarii kotła c.o. w Gimnazjum w Pakości oraz zapewnieniem środków na koszty prowizji bankowych, 
 • w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 11 862 zł w celu przeprowadzenia remontu w świetlicach wiejskich. 
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Działając na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej w Pakości, wynikającego z przyjętej Nr XX/171/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2009 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (12 stycznia 2010, 09:44:45)

Ostatnia zmiana: Jacek Malinowski (12 stycznia 2010, 09:54:29)
Zmieniono: poprawa błędnej daty zarządzenia z 30.12.2010 na właściwą 30.12.2009

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2123