Uchwała nr XXXI/215/06Rady Miejskiej w Pakościz dnia 27 kwietnia 2006w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu "Aktywizacja mieszkańców Gminy Janikowo i Gminy Pakość dla określenia kierunków rozwoju obszarów wiejskich"Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹)

Uchwała nr XXXI/215/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 kwietnia 2006


w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu "Aktywizacja mieszkańców Gminy Janikowo i Gminy Pakość dla określenia kierunków rozwoju obszarów wiejskich"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystąpić do realizacji wspólnego projektu "Aktywizacja mieszkańców Gminy Janikowo i Gminy Pakość dla określenia kierunków rozwoju obszarów wiejskich", współfinansowanego z Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich", Pilotażowy Program LEADER+”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Ryszard Kuflewicz


___________________________
¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128.


UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXI/215/06
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu "Aktywizacja mieszkańców Gminy Janikowo i Gminy Pakość dla określenia kierunków rozwoju obszarów wiejskich"

Uzasadnieniem podjęcia przedmiotowej uchwały jest stworzenie warunków do wspólnego pozyskania środków przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich Gminy Pakość i Gminy Janikowo, a w szczególności na:

  • tworzeniu i wdrażaniu nowych strategii rozwoju obszarów wiejskich,
  • poprawy warunków życia na obszarach wiejskich,
  • promowaniu produktów lokalnych,
  • odbudowie życia społecznego na obszarach wiejskich,
  • ponownej ocenie i wykorzystaniu zasobów naturalnych i kulturowych,
  • ożywieniu lokalnych systemów gospodarczych.

Cechą charakterystyczną realizacji przedmiotowego projektu jest partnerstwo i oddolne zaangażowanie społeczności poprzez aktywne uczestnictwo w pracach Lokalnej Grupy Działania.
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), który wskazuje, iż do wyłącznej właściwości rady należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (9 sierpnia 2006, 10:23:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3520