Uchwała nr XIX/165/2012RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 listopada 2012w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy PakośćNa podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391, z późn. zm.1) ), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.2) ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Uchwała nr XIX/165/2012
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 listopada 2012


w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391, z późn. zm.1) ), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.2) ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego


uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakość, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/252/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakość.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Grupa


Załącznik (126kB) pdf

1) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2012r. poz. 951.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/165/2012
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakość

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) Rada Miejska ma obowiązek dostosować obowiązujący regulamin do przyjętego wojewódzkiego Planu gospodarki odpadami w terminie nie dłuższym niż 6 miesiące od daty uchwalenia tego planu. W związku z faktem przyjęcia Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”, uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXVI/434/12 z dnia 24 września 2012 r. przystąpiono do dostosowania regulaminu przyjętego uchwałą Nr XXVIII/252/09 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2009 r. do zaktualizowanego planu.
Regulamin przedstawiono Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowrocławiu do zaopiniowania. W dniu 19 listopada 2012 r. projekt regulaminu został zaopiniowany pozytywnie postanowieniem znak: N.HK-524-03/12.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (11 grudnia 2012, 14:37:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1763