Uchwała nr XI/74/2011Rady Miejskiej w Pakościz dnia 29 listopada 2011w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych2) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.3) )

Uchwała nr XI/74/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2011


w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych2) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.3) )


uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
  1. grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części zajęte na cele:
    a) działalności kulturalnej prowadzonej w formie świetlic, domów kultury i bibliotek, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.),
    b) działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.),
    c) związane z ochroną przeciwpożarową w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.),
    d) związane z ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.), - z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej,
  2. piwnice znajdujące się we wszystkich budynkach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz przeznaczonych na garaże.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/309/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz uchwała Nr IV/23/2011 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 24 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pakości
Tadeusz Grupa

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawnych Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016.Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/74/2011
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Przedmiotową uchwałę podejmuje się celem wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach
podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.), zgodnie z którym rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (13 grudnia 2011, 14:42:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1732