Zarządzenie nr 104/2019BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 15 listopada 2019zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Zarządzenie nr 104/2019
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 15 listopada 2019


zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz § 13 ust. 2 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 r., zmienionej uchwałą Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 marca 2019r., uchwałą Nr VII/58/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 maja 2019r., uchwałą Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2019r. oraz uchwałą Nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 września 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonanie zmian w planie dochodów w związku z:
a) przyjęciem środków dotacji celowej w dziale:
750 Administracja publiczna na kwotę 4 705,00 zł,
852 Pomoc społeczna na kwotę 51 458,00 zł,
855 Rodzina na kwotę 412 161,00 zł,
b) zmniejszeniem środków dotacji w dziale:
852 Pomoc społeczna o kwotę 3 090,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2) dokonanie zmian w planie wydatków:
a) zwiększenie na kwotę 468 324,00 zł,
b) zmniejszenie o kwotę 3 090,00 zł,
c) przeniesienie na kwotę 71 096,40 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 44 487 878,15 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 41 674 881,77 zł, w tym:
a) dochody własne 20 281 435,80 zł,
b) subwencje 7 259 610,00 zł,
c) dotacje celowe 14 133 835,97 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie
174 495,02 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 2 812 996,38 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 650 000,00 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 2 142 996,38 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 067 502,77 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok w wysokości 44 818 165,73 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 41 196 027,03 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 26 129 283,96 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 116 766,34 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 012 517,62 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 741 676,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 797 483,58 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 214 874,49 zł,
e) obsługa długu 312 709,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 622 138,70 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 487 138,70 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 697 241,00 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 135 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 330 287,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 330 287,58 zł,

6) załącznik "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sposób dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. określono w załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki (413kB) pdf

Burmistrz Pakości
Zygmunt GrońUZASADNIENIE
do zarządzenia Nr 104/2019
Burmistrza Pakości
z dnia 15 listopada 2019r.

zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok

Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Pakość jest konieczne, z uwagi na:
- w dziale 710 Działalność usługowa przeniesienie na kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 4 705,00 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.97.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia pracowników), w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w tym w zakresie spraw obywatelskich – w związku ze wzrostem od 1 lipca 2019 roku stawki roboczogodziny do wysokości 29,37 zł, przeniesienie na kwotę 3 407,40 zł w związku z przeliczeniem składek na Fundusz Pracy, PFRON oraz zabezpieczeniem środków na zakup żywności, - w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie na kwotę 21 991,00 zł w Szkole Podstawowej im. E.Estkowskiego w Pakości oraz w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości w związku z funkcjonowaniem jednostek, w Zespole Placówek Oświatowych w Kościelcu z przeznaczeniem na zakup 5 par drzwi do sal na korytarzu szkoły, szafy na dokumentację szkolną, tonerów,
- dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 51 349,00 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.98.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2019r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, zwiększenie na kwotę 109,00 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.99.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 listopada 2019r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zmniejszenie o kwotę 3 090,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przeniesienie na kwotę 21 500,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac elektrycznych, instalacji alarmowej, przeciwpożarowej w Dziennym Domu Seniora,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przeniesienie na kwotę 1 640,00 zł w związku z koniecznością niezbędnych zakupów na potrzeby świetlicy w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskiej w Pakości,
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie na kwotę 412 161,00 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.96.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2019r. z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeniesienie na kwotę 17 558,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na dystrybucję energii.

Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.). Zgodnie z jego treścią, zarząd jednostki samorządu terytorialnego w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz w planie wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.Zgodnie z § 13 ust. 2 uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2019 rok, Burmistrz Pakości może dokonywać zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz może dokonywać zmian w planie wydatków majątkowych.

Burmistrz Pakości
Zygmunt Groń

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (22 listopada 2019, 08:41:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 361