Uchwała nr XVIII/135/04Rady Miejskiej w Pakościz dnia 2 grudnia 2004w sprawie ustalenia ceny 1 kwintala żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2005Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203 ) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz.1568)

Uchwała nr XVIII/135/04
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 2 grudnia 2004


w sprawie ustalenia ceny 1 kwintala żyta będącej podstawą naliczenia podatku rolnego na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203 ) oraz art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz.1568)


Rada Miejska
uchwala, co następuje:

§ 1

Obniżyć średnią cenę skupu żyta, określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 października 2004. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. /M.P. Nr 43 poz.765/, przyjmowaną jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Pakość na rok 2005 ,do kwoty 29 zł za 1 kwintal.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Pakości

§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Kuflewicz

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2005, 13:38:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3996