Uchwała nr III/15/2018RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCIz dnia 27 grudnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.2))

Uchwała nr III/15/2018
RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI
z dnia 27 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.1)) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z późn. zm.2))


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 r., zmienionej uchwałą Nr XXVIII/295/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 lutego 2018r., uchwałą Nr XXIX/306/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 marca 2018r. uchwałą Nr XXX/318/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 kwietnia 2018r., uchwałą Nr XXXI/331/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 26 czerwca 2018r., uchwałą Nr XXXIII/348/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2018r. oraz uchwałą Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 6 grudnia 2018r., wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych poprzez:
- zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę 125 700,00 zł,
- zmniejszenie pozostałych dochodów na kwotę 117 000,00 zł,
- przeniesienie na kwotę 2 550 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych poprzez:
- zwiększenie o kwotę 8 700,00 zł,
- przeniesienie na kwotę 2 273,58 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 42 308 721,49 zł, w tym:
1. dochody bieżące w kwocie 38 569 066,38 zł, w tym:
a) dochody własne 19 214 895,53 zł,
b) subwencje 6 321 341,00 zł,
c) dotacje celowe 13 032 829,85 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 126 322,35 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 739 655,11 zł, w tym:
a) dochody ze sprzedaży majątku 437 764,89 zł,
b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
c) dotacje celowe na inwestycje 3 281 890,22 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3 053 975,99 zł,”;

4) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości 47 050 227,66 zł, w tym:
1. wydatki bieżące w wysokości 37 525 454,73 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych 23 629 295,10 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 928 115,40 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 701 179,70 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 1 475 900,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 032 144,93 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 120 914,70 zł,
e) obsługa długu 267 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 9 524 772,93 zł, w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 405 772,93 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 5 603 307,17 zł,
b) dotacje na zadania majątkowe 119 000,00 zł,”;

5) wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 4 741 506,17 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 413 496,44 zł, pożyczek w wysokości 300 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 1 028 009,73 zł,

6) § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 713 496,44 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 927 610,11 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 162 235,11 zł.”;

7) § 14 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:
1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
b) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 713 496,44 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 927 610,11 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 162 235,11 zł,
2) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
3) Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Michał Siembab

Załączniki (134kB) pdf

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.UZASADNIENIE
do uchwały nr III/15/2018
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 27 grudnia 2018r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:

wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie na kwotę 97 000,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, zmniejszenie o kwotę 97 000,00 zł w związku z niższym niż planowano wykonaniem podatku od nieruchomości, rolnego oraz od środków transportowych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie przeniesienie na kwotę 2 550 000,00 zł w związku z zastosowaniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 8 000,00 zł w związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych zasiłków stałych, odprowadzanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie na kwotę 700,00 zł w związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, odprowadzanymi do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie na kwotę 20 000,00 zł w związku z wyższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tytułu dzierżawy, zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł w związku z mniejszym wykonaniem dochodu z tytułu sprzedaży usług,

wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:
- w dziale 801 Oświata i wychowanie, przeniesienie na kwotę 173,58 zł w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚŚ w Przedszkolu Miejskim w Pakości,
- w dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększenie na kwotę 8 000,00 zł w związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych zasiłków stałych, odprowadzanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, przeniesienie kwoty 2 100,00 zł do działu 855 w związku z koniecznością opłacenia pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- w dziale 855 Rodzina zwiększenie na kwotę na kwotę 700,00 zł w związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, odprowadzanymi do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.).

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 stycznia 2019, 10:18:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 347