Zarządzenie nr 84/11BURMISTRZA PAKOŚCIz dnia 26 października 2011w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Pakość

Zarządzenie nr 84/11
BURMISTRZA PAKOŚCI
z dnia 26 października 2011


w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Pakość

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1]),  art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 112 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.[2]) i  § 13 pkt a uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok z późn.zm., zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Zaciągnąć w 2011r. kredyt krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pomorski Oddział w Pakości, w rachunku bieżącym, w wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Gminy Pakość.
 
§ 2. Spłata kredytu  nastąpi do dnia 31 grudnia 2011r. Źródłem spłat będą dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości.
 
§ 3. Ustalić zabezpieczenie spłaty ww. kredytu w formie weksla in blanco.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr  180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

 
 
UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 84/11
Burmistrza Pakości
z dnia 26 października 2011r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Pakość

W związku z przejściowym niedoborem środków pieniężnych na rachunku budżetu, wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego, w celu zachowania płynności w realizacji zaciągniętych zobowiązań Gminy wobec kontrahentów.  
Podstawę prawną podjęcia niniejszego zarządzenia stanowi art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), zgodnie z którym burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, a do jego zadań  należy w szczególności określenie sposobu wykonywania uchwał.
Na podstawie upoważnienia do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, wynikającego z § 13 pkt a uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Pakości z dnia
27 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2011 rok, podjęcie przedmiotowego zarządzenia jest uzasadnione. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), jednostka samorządu terytorialnego może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

metryczka


Opublikował: Jacek Malinowski (4 listopada 2011, 14:03:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2655